พญ. วรางคณา ศิริรัตน์

Information Not found.

วุฒิบัตร

เวชศาสตร์ครอบครัว
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 15:30
พฤหัสบดี 08:00 - 15:30
ศุกร์ 08:00 - 15:30
อาทิตย์ 08:00 - 15:30

ประวัติการศึกษา

      - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557

      - ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2560

      - วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562

      - อบรมหลักสูตรวิชาโรคผิวหนังสำหรับแพทย์ 1 เดือน สถาบันโรคผิวหนัง พ.ศ. 2562

      - อบรมหลักสูตร Case base learning in Geriatric Ambulatory Care สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื้อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ พ.ศ. 2564