นายแพทย์สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วัน เวลา
อาทิตย์ 09:00 - 16:00