แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นพ. พงศกร บุบผะเรณู

อุบัติเหตุทางกระดูกและข้อ

สาธิตา โรจน์พจนรัตน์

นักศิลปะบำบัด (Let's Talk)

นายแพทย์กฤตเมธ อมรรักษา

สาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์อาจณรงค์ ผลบุณยรักษ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ ชินวิช ธเนศสกุลวัฒนา

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

พญ.ธนวรรณ แก้วเกลี้ยง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู-คอ-จมูก

นพ.จิรัชย์ สอาดไพร

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ทพญ.อภิรดี ศรีประไหม

ทันตแพทย์ทั่วไป

นพ.ณฐพล ลิตติรานนท์

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญการเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง

พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

แพทย์หญิงธนนันท์ ธรรมมงคลชัย

แพทย์สาขาออายุรกรรมระบบประสาท

นายแพทย์ชยนันท์ ศิวรังสรรค์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงศิริพร ประยูรหงษ์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

ทพญ.ธิติมา อุดมชัย

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด