พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นัดหมายแพทย์
นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

นัดหมายแพทย์
นพ.ปัญญา ลีพึ่งธรรม / Panya Leepungtham, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.ไพรินทร์ กิตติสาเรศ / Pirin Kittisalers, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.วรชาติ จาตุประยูร / Vorachart Chatuprayoon, MD.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยกรรมระบบประสาท

นัดหมายแพทย์
นพ.ศักดา ลายวิเศษกุล / Sakda Layvisatkul, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

กุมารเวชศาสตร์

นัดหมายแพทย์
นพ.ศิลป์ประเสริฐ ศรีหล้า / Silprasert Srila, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

นัดหมายแพทย์
นพ.สมชาย จิรประยุกต์เลิศ / Somchai Jiraprayukleid, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร

นัดหมายแพทย์
นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

นัดหมายแพทย์
พญ.พัสสวรรณ เจตจารุรัชต / Phassawan Jethjarurach, M.D.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

ศัลยศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์
พญ.อุษณีย์ อาลี / Ussanee Ali, MD.
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง

อายุรศาสตร์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์