นพ. ธัชชัย กิจกังวาล
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

โรคที่เกิดกับหัวใจเป็นโรคที่ซับซ้อน ต้องใช้ความละเอียดอ่อน

นัดหมายแพทย์
นพ. ไพบูลย์ อัศวเลิศแสง
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
นพ. สุระ บุญรัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

อายุรแพทย์หัวใจ

นัดหมายแพทย์
นพ.นิพนธ์ ศรีสุวนันท์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

หัวใจ

นัดหมายแพทย์
ผศ.นพ.ธีรฉัตร ศิลารัตน์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

นัดหมายแพทย์
รศ.นพ.กิตติชัย เหลืองทวีบุญ
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยศาสตร์ หัวใจและทรวงอก

นัดหมายแพทย์
ศ.นพ.ปริญญา สากิยลักษณ์
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน

ศัลยศาสตร์ทรวงอก อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

นัดหมายแพทย์