Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4  
โทร 025144141 ต่อ 1150 - 1151