โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
05-ก.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2564
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี
การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อประเมินความเสี่ยงให้รู้ก่อนโรคลุกลาม ร่วมนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนโดยโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดังกล่าว เป็นการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมตามช่วงวัย ที่มีการกำหนดเงื่อนไขรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการและสารเคมีในเลือด ซึ่งสามารถเข้ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ไม่ต้องเสียค่าบริการตรวจสุขภาพตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ 

รายการตรวจเงื่อนไขความถี่หมายเหตุ
เอ็กซเรย์ปอด Chest X-ray
อายุ 15 ปี ขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง-
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
อายุ 18-54 ปี ขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง สำหรับผู้ที่มีอยุ 55 ปี ขึ้นไปเท่านั้น ได้สิทธิ์ตรวจ 1 ครั้ง/ปี 
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol & HDL เฉพาะผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปตรวจทุก 5 ปี-
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบHBs Ag-ตรวจ 1 ครั้งสำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535
ตรวจมะเร็งปากมดลูก
Pep Smear
อายุ 30-54 ปีตรวจทุก 3 ปีสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ได้สิทธิ์ตรวจตามความเหมาะสม
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFBS
อายุ 35-54 ปีตรวจทุก 3 ปีสำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไปเท่านั้น ได้สิทธิ์ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
ตรวจอุจจาระFOBT
อายุ 50 ปีขึ้นไปตรวจ 1 ครั้ง / ปี-
ตรวจปัสสาวะ UAเฉพาะผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี -
ตรวจการทำงานของไต Creatinine
เฉพาะผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจ 1 ครั้ง / ปี -

 


คำแนะนำก่อนการเข้ารับการ
- กรุณางดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
- กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
- สำหรับสุภาพสตรีที่ตั้งครรภ์งดเอ็กซเรย์ปอด
 
ผู้ประกันตนลงทะเบียนนัดหมาย คลิก


 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141