แพทย์หญิงสุวดี จีระศักดิ์พิศาล

กุมารแพทย์สาขาดรคติดเชื้อ

วุฒิบัตร

กุมารแพทย์สาขาดรคติดเชื้อ
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:30 - 19:30
เสาร์ 16:30 - 19:30