แพทย์หญิงวรภัทร์ ธีระบุญญกุล

แพทย์ประจำสาขาโสต ศอ นาสิก

วุฒิบัตร

สาขาโสต ศอ นาสิก
วัน เวลา
ศุกร์ 16:30 - 19:00
เสาร์ 17:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00