แพทย์หญิงภารวี ประยูรหงษ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมทั่วไป
วัน เวลา
เสาร์ 16:00 - 20:00