แพทย์หญิงปิยพร ประสาทฤทธา

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาศัลยกรรมทั่วไป
วัน เวลา
อาทิตย์ 13:00 - 16:00