พญ.กาญจนา วิบูลย์ชัยชีพ

อายุรแพทย์หัวใจ

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์หัวใจ
วัน เวลา
อังคาร 17:00 - 20:00
พุธ 17:00 - 20:00