นพ. เมธี คงเผ่าพงศ์

กระดูกทางเท้า

วุฒิบัตร

กระดูกเท้า Foot and Ankle
วัน เวลา
อาทิตย์ 14:00 - 16:00