นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
วัน เวลา
เสาร์ 09:00 - 12:00
title