ทพ.พิเชษฐ คงเพชรสถิตย์

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
ศุกร์ 17:30 - 20:00