ทพ.นทีธร พฤกษ์วัชรกุล

ทันตกรรม

วุฒิบัตร

ทันตกรรมประดิษฐ์
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
ศุกร์ 13:00 - 20:00