ทญ.พรทิพา ศิริวนิชสุนทร

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
เสาร์ 13:30 - 16:00
ตารางออกตรวจ
เสาร์    13:30 – 16:00 น.  (สัปดาห์ที่ 1, 2 และ3)