ทญ.ศีจิต เลาหะคามิน

ทันตกรรมหัตถการ

วุฒิบัตร

(VEENEER/Composite Veneer)
วัน เวลา
จันทร์ 17:00 - 20:00
พฤหัสบดี 17:00 - 20:00
ตารางออกตรวจ
จันทร์, พฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4)