แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

พญ. สุรีรัตน์ พงศ์พฤกษา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน ประจำศูนย์กุมารเวช และภูมิแพ้

นพ.ฐกฤต ชมภูแสง

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

ทพ.วรวิช เลิศสิน

ทันตกรรมทั่วไป

แพทย์หญิง ลูกหวาย คู่ธีรวงศ์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชกรรม

นายแพทย์ณัฐศักดิ์ เหล่าศรีชัย

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์นิสิต ศรีสมบูรณ์

แพทย์ประจำสาขาศัยกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ พงศ์รุจิกร

แพทย์ประจำสาขาอารุกรรมทั่วไป

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

นพ.สิรินทร์ ชัชกุล

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

พญ.ฐิศิรักน์ ฉินนะโสต

อายุรแพทย์หัวใจ

แพทย์หญิงพิชญา เชื้อพานิชย์

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

นายแพทย์สุรินทร์ ดิกิจ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นายแพทย์ ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ เทียนเอก ตรัยเสาวภาคย์

แพทย์ประจำสาขากุมารเวชทั่วไป

พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย

สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

นพ. บัณฑิต พิชัยเวชกุล

อายุรแพทย์โรคหัวใจ

นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยาสูติ-นรีเวช

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด