แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง ณัฐณิชา สิมะโรจนา

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

แพทย์หญิงนฤมล ทองพัฒนากุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์ ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวเวชศาสตร์

นพ.ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเฉพาะทางโรคผิวหนัง

ผศ.ทพ.ดร.ธนาศักดิ์ รักษ์มณี

ทันตแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม หัตถการ ชำนาญการด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามโรคเหงือกและรากเทียม

พญ. สุพิชญา ภักษา

กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้และอิมมูโน

พญ. ชลิดา เรารุ่งโรจน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูติ-นรีเวช

ทพ.พิเชษฐ คงเพชรสถิตย์

ศัลยกรรมช่องปากและกระดูกขากรรไกร

แพทย์หญิงอนงนาฏ ชินะผา

แพทย์ประจำสาขาอายุกรรมทั่วไป

แพทย์หญิงสิริมา สวัสดิ์วราห์กุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมผิวหนัง

นายแพทย์อินทณัฐ ผู้สันติ

แพทย์ประจำสาขาจิตเวช

นายแพทย์สมหวัง อำนรรฆกิตติกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

พญ. มนธวัล เวชอนันนุรักษ์

แพทย์เฉพาะทาง อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cadiology Medicine)

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.สุจารี พิมลพันธ์ุ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

นพ.โสภณ สงวนวงษ์

อายุรแพทย์ โรคหัวใจและหลอดเลือด

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด