แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

นายแพทย์ โสฬส อนุชปรีดา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร

แพทย์หญิง กิติยวดี พิริยะพงศ์

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

นายแพทย์เอกชัย โควาวิสารัช

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์พฤทธิพันธ์ แพรกทอง

แพทย์ประจำศูนย์ข้อเทียม ศูนย์กระดูกและข้อ

พญ.วรวรรณ ดุรงค์พิศิษฏ์กุล

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้ หอบหืด และวิทยาภูมิคุ้มกัน

นพ.สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคทางเดินอาหารและตับ

นพ.ภัทรวุฒิ วรวุฒิ

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพไปต่างประเทศ

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ. ธาริน นุ่นพันธ์

โรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

นพ.สุรศักดิ์ อิสสระพานิชกิจ

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคไต

พญ.ธัญวดี พัทมุข Tanwadee Patmuk, , MD.

อายุรศาสตร์ สาขาโรคตจวิทยา Internal Medicine Dermatology

นพ.ธนพงศ์ อิทธิเวชช์ / Thanapong Ithivech, M.D.

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

แพทย์หญิงธนนันท์ ธรรมมงคลชัย

แพทย์สาขาออายุรกรรมระบบประสาท

แพทย์หญิงนลินทิพย์ ลิ้มล้อมวง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

นายแพทย์ประกาศิต วิรุฬหกุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

นพ.วันชัย บุญญาภิรัตน์

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกสันหลังและข้อ

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยกรรม กระดูกและข้อ

พญ. ภัทรา ภู่เจริญวณิชย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยา

นพ.ธนเดช วงศ์จารุกร

ศัลยแพทย์ ชำนาญการด้านผ่าตัดผ่านกล้อง

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด