แพ็กเกจและโปรโมชั่น แพ็กเกจและโปรโมชั่น

โปรโมชั่นทั้งหมด

เลือกโรงพยาบาล

บทความสุขภาพ บทความสุขภาพ

แพทย์ของเรา

แพทย์หญิง ปราณี กีรติชีวนันท์

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นายแพทย์ สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์หญิงลลิตา ทรงสถาพร

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

นพ.สาธิต หวังวัชรกุล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.พลากุล ระงับพิษ

สูตินรีแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผ่าตัดส่องกล้องนรีเวช

นพ.รัตนภูมิ วัฒนปัญญาสกุล

แพทย์เฉพาะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

นพ.ปฐมพงษ์ ทองโคตร

รังสีวิทยาวินิจฉัย

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยาสูติ-นรีเวช

นพ.สุพจน์ แพทย์วงษ์

ศัลยแพทย์ กระดูกและข้อ

นพ.วรงศ์ ลาภานันด์

อายุรแพทย์หัวใจ

พญ.ไศลขวัญ พานิชศุภผล

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

นพ.เอกจินดา ธนาเลิศวิสุทธิ์

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

ทญ.วาสนา เมธาวีกุลชัย

ทันตกรรมประดิษฐ์

นพ. สมชาย ตั้งคุรุสรณ์

กระดูกข้อเข่า และข้อสะโพก

นพ. ประชัน บัญชาศึก

เวชศาสตร์การกีฬา

นายแพทย์สุขสรรค์ ชัยวิรัตนะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

นายแพทย์เปรมยศ เปี่ยมนิธิกุล

แพทย์ประจำสาขาอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

กุมารเวชกรรมโรคผิวหนัง

นายแพทย์สันติ เลิศวรรณวิทย์

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

นพ.สักรินทร์ ผากา

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ และ เวชศาสตร์การกีฬา

นางสาวภัทราภรณ์ สิงหศิริ

นักกิจกรรมบำบัด พัฒนาการเด็ก

พญ.ธิติมา เหล่าศิริรัตน์

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจักษุวิทยาสูติ-นรีเวช

นพ.สุระ โฉมแฉล้ม

สูตินรีแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

พญ.วิไลรัตน์ ประเสริฐ

ศัลยแพทย์ ชำนาญการมะเร็งเต้านม

ศูนย์และคลินิก

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ
นามสกุล
เบอร์ติดต่อ
อีเมล
เลือกโรงพยาบาล
รายละเอียด