vision

วิสัยทัศน์ | Vision

 • “โรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นไปยัง ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ร่วมกับ ผลการรักษาและนวัตกรรมที่โดดเด่น

พันธกิจ | Mission

 • “เพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การดูแลรักษาที่แตกต่างในเชิงบวก โดยใช้กระบวนการดูแลรักษาที่เป็นเลิศผ่าน วิถีแห่งเปาโล พหลโยธิน 

ปรัชญา | Philosophy

 • รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ

นโยบายคุณภาพ

 • คํานึงถึงคุณภาพในทุกขั้นตอนปฏิบัติ

ค่านิยม | Core Value

 • C | Care
  – การดูแล : เราจะ…ให้การดูแลผู้ป่วยตามลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 • I | Integrity
  – ความซื่อสัตย์ : เราจะ…มีความซื่อสัตย์และตรงไปตตรงมาในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงพนักงานทุกคนด้วย
 • R | Respect
  – การยอมรับนับถือ : เราจะ…เคารพในสิทธิผู้ป่วยและพนักงาน รวมถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
 • C | Collaboration
  – ความร่วมมือ : เราจะ…เปิดโอกาสหาแนวทางและกระตุ้นให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีส่วนร่วม ในการบนิหารงานในองค์กร
 • L | Learning
  – การเรียนรู้ : เราจะ…นำข้อมูล สถิติที่เกี่ยวข้องกับการรักษามาใช้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของการรักษาและความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • E | Efficiency
  – ความมีประสิทธิภาพ : เราจะ…ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยและการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการใช้ระบบ Lean Management เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประสบการณ์และผลลัพธ์การรักษาที่ดี

first

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม