วัคซีนป้องกันไข้เหลือง (Yellow Fever Vaccine)จัดเป็นวัคซีนที่จำเป็นต้องฉีดก่อนการเดินทางไปยังประเทศในแถบแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ เนื่องจากเป็นกฎสาธารณสุขระหว่างประเทศหากใครที่มีความต้องการจะเดินทางไปยังประเทศดังกล่าวต้องได้รับวัคซีนก่อน ที่สำคัญคือต้องถือหนังสือยืนยันการได้รับวัคซีน (International Certificate of Vaccination) ก่อนเดินทางเข้าประเทศนั้นๆด้วย เพราะจะถูกเรียกตรวจเมื่อถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง

โรคไข้เหลืองอันตรายขนาดไหน ?

โรคนี้จัดเป็นโรคในกลุ่มไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรคคล้ายๆ โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ซึ่งเกิดจากเชื้อ Dengue Virus แต่โรคไข้เหลืองเกิดจากผู้ป่วยโรคไข้เหลืองมักจะมีอาการไข้ปวดเมื่อยตัว ตัวเหลือง ตาเหลืองมีภาวะเลือดออกง่ายและอาจมีภาวะหัวใจล้มเหลว รวมทั้งไตวาย หรือตับวาย ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมีโอกาสเสียชีวิตได้ถึง 20-50% ในประเทศที่มีการแพร่ระบาด ประชากรทุกคนจะได้รับวัคซีนไข้เหลืองตั้งแต่เด็กๆ แต่ในประเทศไทยหรือในแถบเอเชียไม่ได้มีการระบาดของไข้เหลือง ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงไม่ได้บังคับให้เราต้องฉีดวัคซีนชนิดนี้

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีนไข้เหลือง ?

ผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดโดยเฉพาะทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 เดือนถึง 59 ปีโดยควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอความเห็นในการฉีดวัคซีนไข้เหลือง เนื่องจากมีผลข้างเคียงกับผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ที่มีภาวะแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีน  แพ้ไข่โปรตีนของไก่ และเจลาติน รวมถึงต้องระวังในการฉีดสำหรับสตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ

ควรฉีดวัคซีนไข้เหลืองเมื่อใด?

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศในทวีปอเมริกาใต้ และทวีปแอฟริกา จะต้องวัคซีนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เนื่องจากร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันและผู้ที่ฉีดวัคซีนไข้เหลืองจะต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางมาด้วย เนื่องจากจะต้องจดชื่อ-นามสกุลลงสมุดรับรองการฉีดวัคซีนให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง และทำการบันทึกเลขที่หนังสือเดินทางลงในสมุดเล่มเหลือง ทั้งนี้ในสมุดเล่มเหลืองจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนถึงวันที่เข้ารับวัคซีน และต้องบวกอีก 10 วัน ถึงเดินทางได้

อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายโรคที่พบในแถบแอฟริกา และอเมริกาใต้ เช่น โรคไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal Disease) โรคมาลาเรีย โรคไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อพิจารณาแผนการป้องกัน ตามอัตราความเสี่ยงของแต่ละบุคคล

 
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

คลินิกวัคซีน
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 0 2271-7000 ต่อ 10332