โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณามอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการของ โรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการบริการด้านต่างๆของโรงพยาบาล ให้มีประสิทธิภาพ และด้วยการมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด โรงพยาบาล จึงใคร่ขอเรียญเชิญท่าน ผู้ใช้บริการแสดงความคิดเห็น ผ่านแบบฟอร์มข้างล่างนี้ค่ะ ^^

ชื่อ-นามสกุล(*)

เบอร์โทร (*)

Email

โปรดระบุข้อความ

ขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ให้บริการที่ดียิ่งขึ้นแก่ท่านในการบริการครั้งต่อไป

Thank you for choosing our medical services at Paolo Hospital Phaholyothin.

Paolo Hospital appreciates your trust in our services. In order for us to continue to provide exceptional service to our patients and family, please take a couple of minutes to participate in our online survey. Again, we thank you for taking the time in helping us improve our service and we hope to continue serving you and your family.

ขอแสดงความนับถือ

โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

Paolo Hospital appreciates your trust in our services.