หมายเหตุ
1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าบริการและค่าแพทย์
2.โปรแกรม Well Child 2 กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
**โปรแกรมดังกล่าวเหมาะสำหรับเด็กอายุ 3- 15ปี เท่านั้น**