โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการเดี่ยว (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง) โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการกลุ่ม (ระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
 • จำนวน 1 ครั้ง     920 บาท A1ZP077
 • จำนวน 3 ครั้ง     2,500 บาท A1ZP078
 • จำนวน 5 ครั้ง     4,100 บาท A1ZP079
 • จำนวน 1 ครั้ง 920 บาท A1ZP080
 • จำนวน 3 ครั้ง 2,500 บาท A1ZP081
 • จำนวน 5 ครั้ง 4,100 บาท A1ZP082

โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา

(ระยะเวลา 30 นาที) (ระยะเวลา 1 ชั่วโมง)
 • จำนวน 1 ครั้ง  770 บาท      A1ZP083
 • จำนวน 3 ครั้ง  2,000 บาท A1ZP084
 • จำนวน 5 ครั้ง  3,300 บาท A1ZP085
 • จำนวน 1 ครั้ง 1,220 บาทA1ZP086
 • จำนวน 3 ครั้ง 3,400 บาท A1ZP087
 • จำนวน 5 ครั้ง 5,500 บาท A1ZP088

หมายเหตุ :

1.อัตราดังกล่าวรวมค่าครูฝึกพัฒนาการและค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.โปรแกรมจำนวน 3 ครั้ง ใช้สิทธิไม่เกิน 4 เดือน และจำนวน 5 ครั้ง ใช้สิทธิไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อโปรแกรม
3.กรณีไม่สามารถเข้ารับการฝึกกิจกรรมได้ สามารถเลื่อนนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มิฉะนั้นจะขออนุญาตตัดสิทธิ
4.ก่อนเข้ารับบริการกรุณานัดหมายล่วงหน้า
5.กรุณาแสดงเอกสารนี้ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

รับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561