ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูแล การตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาวะร่างกาย และสภาวะจิตใจ และเตรียมพร้อมกับการเจริญเติบโตในละช่วงเวลา ตลอด 9 เดือน ของการตั้งครรภ์ เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณแม่ และลูกน้อย

หมายเหตุ :

1.อัตราโปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.สามารถเข้ารับบริการโปรแกรมดังกล่าว ต้องผ่านการวินิจฉัยจากสูตินรีแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
3.โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ไม่เกิน 12 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่ รพ. กำหนด
4.**ยาบำรุง และแคมเซียมบำรุงกระดูกในโปรแกรมดังกล่าว รพ. ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามที่ รพ. กำหนด
5.**ตรวจคัดกรองโครโมโซมเฉพาะ Lab Quadruple, Triple, First trimester screening อย่างใดอย่างหนึ่งตามวินิจฉัยของแพทย์
6.กรณีฝากครรภ์ไม่ครอบกำหนดคลอดด้วยเหตุสุดวิสัย รพ.ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าโปรแกรมตามสัดส่วนที่ใช้ตามจริง
7.โปรแกรมดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทย
ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย คลิก