icon_eye_center

ให้การวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตา และบริการให้คำปรึกษา

— Paolo Hospital

คลินิกตา

ให้การวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคทางตา และบริการให้คำปรึกษา

ให้การผ่าตัดต่าง ๆ เช่น..

  • ผ่าตัดฝีที่เปลือกตา เจาะกุ้งยิง
  • จี้ขนตาด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า
  • ผ่าตัดหนังตาตก หนังตาม้วนเข้าใน
  • ผ่าตัดถุงน้ำตา
  • ผ่าตัดลอกต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจกด้วยเครื่องมือพิเศษ (Phacoemulsitication)
  • ผ่าตัดรักษาจอประสาทตาหลุดลอก และ Laser รักษาเบาหวานขึ้นจอตา และ Laser รักษาต้อหิน

บริการตรวจวัดลานสายตา สำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน

ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

คลินิกโรคตา

อาคาร 1 ชั้น 13

Paolo Hospital

ตารางออกตรวจแพทย์

CategoryMedical service