DOCTOR TIMETABLE

รายละเอียดและตารางออกตรวจแพทย์

นพ. ธงชัย ธีระจรรยาภรณ์

%e0%b8%98%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2

ความเชี่ยวชาญ : 

ตารางออกตรวจ

พุธ, เสาร์ 09.00 – 12.00 น.

นพ. อนุกูล ธารางกูรวงศ์

doctor_man

ความเชี่ยวชาญ : 

ตารางออกตรวจ

พฤหัสบดี 08.30 – 11.30 น.

นพ. ชูศักดิ์ คิดมงคล

doctor_man

ความเชี่ยวชาญ : 

ตารางออกตรวจ

เสาร์ 13.00 – 18.00 น.
อาทิตย์ 09.00 – 18.00 น.

ศูนย์กระดูกสันหลัง อาคาร 4 ชั้น 3

Facebook

Like fanpge Paolo Hospital

Like

Youtube

Subscribe youtube

subscribe

Google+

Add to circles Google+

Add to circles

Instagram

Follow me @Paolo_hospital

Follow