**หมายเหตุ : เลือกทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ตัวละ 900 บาท **หมายเหตุ : เลือกทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ตัวละ 1,200 บาท หมายเหตุ : 1.โปรแกรมการทดสอบดังกล่าว แพทย์จะวินิจฉัยตามความเหมาะสมแต่ละบุคคล 2.อัตราดังกล่าวรวมค่าบริการโดยไม่รวมค่าแพทย์ 3.กรุณานัดหมายล่วงหน้า